NOWA SONDA !!!

Który zespół wygra 11 sezon SLATS?
 
Statut SL SALOS PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 09 stycznia 2010 01:00

 

STATUT

Stowarzyszenia Lokalnego

Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS w Sokołowie Podlaskim

Tekst ujednolicony

Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny.

par. 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS zwanej dalej "SL SALOS".
 2. SL SALOS działa na terenie województwa mazowieckiego, powiatu sokołowskiego, gminy i miasta Sokołów Podlaski i swą siedzibę ma w Sokołowie Podlaskim.
 3. SL SALOS jest młodzieżową organizacją sportowo - wychowawczą i opiera swą działalność na systemie wartości chrześcijańskich i społecznej nauce Kościoła.

par. 2

 1. SL SALOS jest zarejestrowanym stowarzyszeniem kultury fizycznej i posiada osobowość prawną.
 2. SL SALOS działa w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach i zarejestrowany Statut.
 3. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci SL SALOS według wzoru ustalonego przez jego Zarząd.

par. 3

 1. SL SALOS może zrzeszać się w Stowarzyszeniu SALOS RP, Stowarzyszeniu Inspektorialnym SALOS i stowarzyszeniach o podobnym profilu działania oraz być w nich reprezentowane przez swoich delegatów.
 2. SL SALOS może nawiązywać krajowe i międzynarodowe kontakty z organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania.

Rozdział 2
Cele i środki działania.

par. 4

Celem SL SALOS jest:

 1. Rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu i turystyki w ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa wyraźnie inspirowanych wizją chrześcijańską, prewencyjnym systemem Ks. Jana Bosko i bogactwem salezjańskiej tradycji wychowawczej.
 2. Krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży, rozwijanie zainteresowań sportowych i turystycznych, podnoszenie stanu zdrowia i sprawności fizycznej.
 3. Zapewnianie warunków do rozwoju wszystkim członkom dla osiągnięcia celów Stowarzyszenia.
 4. Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
 5. Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za wychowanie i losy członków Stowarzyszenia.
 6. Współpraca i kontakty z organizacjami turystycznymi, oświatowo - wychowawczymi i sportowymi.
 7. Eksponowanie w działalności sportowo - wychowawczej zasady "fair play".
 8. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych oraz wyrównywania szans i dostępu do działalności sportowej tych osób.
 9. Prowadzenie działalności społeczno – kulturalnej, oświatowo – wychowawczej, charytatywno – opiekuńczej, rekreacyjno – turystycznej w środowisku dzieci i młodzieży szczególnie potrzebujących oraz chorych i niepełnosprawnych.

SL SALOS nie czerpie korzyści materialnych z działalności sportowej.

par. 5

 1. SL SALOS realizuje swoje cele przez prowadzenie działalności na polu sportowym, turystycznym, inicjatyw kulturalnych, pedagogicznych, opiekuńczych, a w szczególności przez:
  1. opracowanie wieloletnich i jednorocznych programów działalności,
  2. realizowanie przyjętych zadań przez instytucjonalne organy Stowarzyszenia,
  3. organizowanie szkolenia i doskonalenia kadry wychowawczo - instruktorskiej i pozyskiwanie działaczy sportowych, turystycznych i kulturalnych.
  4. współdziałanie z instytucjami państwowymi i samorządowymi - szkołami, związkami i organizacjami sportowymi,
  5. utrzymywanie kontaktów z organizacjami sportowymi w kraju i zagranicą,
  6. organizowanie i propagowanie różnych form sportu, turystyki, rekreacji i upowszechniania kultury,
  7. organizowanie wypoczynków i akcji wyjazdowych,
  8. wieloraką pomoc dla dzieci i młodzieży szczególnie potrzebujących,
  9. działalność świetlicowo – rekreacyjną, sportową i turystyczną
  10. wychowanie do wartości rodzinnych, patriotycznych, religijnych i kulturalnych
  11. kształtowanie postaw obywatelskich i społecznych
  12. promocję wartościowych filmów, spektakli teatralnych, wystaw, koncertów oraz rozwijanie własnej działalności różnego typu (sportowej, turystycznej, muzycznej, literackiej itp.)
 2. SL SALOS opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 3. SL SALOS może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa. Dochód z działalności gospodarczej SL SALOS służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków, także wówczas gdy są pracownikami SL SALOS.

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

 1. SL SALOS może zrzeszać się w Stowarzyszeniu SALOS RP, Stowarzyszeniu Inspektorialnym SALOS i stowarzyszeniach o podobnym profilu działania oraz być w nich reprezentowane przez swoich delegatów.
 2. SL SALOS może nawiązywać krajowe i międzynarodowe kontakty z organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania.

 

par. 6

 1. Członkami SL SALOS mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Członkowie SL SALOS dzielą się na:
  • zwyczajnych,
  • uczestników,
  • honorowych,
  • wspierających.

par. 7

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby pełnoletnie przyjęte przez Zarząd SL SALOS na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Członkami uczestnikami mogą być osoby niepełnoletnie przyjęte przez Zarząd SL SALOS na podstawie pisemnej deklaracji za zgodą ustawowych opiekunów.
 3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla SL SALOS. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie.
 4. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane działalnością SL SALOS i przyjęte przez Zarząd SL SALOS na podstawie pisemnej deklaracji.

par. 8

 1. Członkowie zwyczajni SL SALOS mają prawo:
  1. wybierać i być wybieranymi do władz SL SALOS,
  2. uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych,
  3. uczestniczyć w innych działaniach SL SALOS,
  4. zgłaszać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących działalności SL SALOS i domagać się ich rozpatrzenia.
 2. Członkowie uczestnicy mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego i głosu stanowiącego.
 3. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego i głosu stanowiącego.
 4. Członkowie wspierający mają prawo zgłaszać postulaty w sprawach dotyczących działalności SL SALOS.

par. 9

 1. Członkowie zwyczajni i uczestnicy są zobowiązani:
  1. chronić dobre imię SL SALOS, zachować nienaganną postawę moralną i obywatelską, przestrzegać zasady fair play w sporcie i poza nim,
  2. przestrzegać postanowień Statutu i uchwał SL SALOS,
  3. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych,
  4. czynnie uczestniczyć w życiu sportowym, turystycznym i organizacyjnym SL SALOS,
  5. systematycznie opłacać składki członkowskie.
 2. Członkowie honorowi mają wszelkie obowiązki, ale zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
 3. Członkowie wspierający powinni w szczególny sposób przyczyniać się do realizacji celów statutowych SL SALOS.

par. 10

Członkostwo w SL SALOS ustaje w przypadku:

  1. śmierci członka,
  2. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do SL SALOS,
  3. skreślenia uchwałą Zarządu SL SALOS z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek przez okres 6 miesięcy, po uprzednim pisemnym upomnieniu,
  4. wykluczenia przez Zarząd SL SALOS w wyniku stwierdzenia zaprzestania działalności lub stwierdzenia działalności niezgodnej z celami Stowarzyszenia.

Członkom przysługuje prawo odwołania się od uchwały Zarządu w kwestii wykluczenia i skreślenia do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.


Rozdział 4

  Władze SL SALOS.

par. 11

 1. Władzami SL SALOS są:
  1. Walne Zebranie
  2. Zarząd
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz SL SALOS trwa 3 lata.
  1. Walne Zebranie
   1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą SL SALOS.
   2. Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd SL SALOS jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
   3. Raz w roku powinno odbyć się Walne Zebranie sprawozdawcze z działalności statutowej i finansowej.
   4. Do zadań i kompetencji Walnego Zebrania należy rozpoznanie całokształtu działalności SL SALOS, a w szczególności:
    • uchwalanie założeń polityki finansowej SL SALOS,
    • rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności władz SL SALOS,
    • uchwalanie absolutorium władzom SL SALOS,
    • uchwalanie Statutu lub zmian w nim,
    • nadawanie godności członka honorowego,
    • rozpatrywanie wniosków i odwołań zgłoszonych przez władze, delegatów i członków SL SALOS,
    • wybieranie władz SL SALOS zgodnie z zapisami Statutu i regulaminu wyborów uchwalonych przez Walne Zebranie,
    • wybieranie delegatów na Walne Zebrania Stowarzyszeń, do których zostało prawnie przyjęte i na Zjazdy tychże organizacji.
   5. W Walnym Zebraniu zwyczajnym i nadzwyczajnym udział biorą:
    • z głosem decydującym - członkowie zwyczajni SL SALOS,
    • z głosem doradczym - członkowie honorowi, zaproszeni goście.
   6. Zarząd zawiadamia członków SL SALOS o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania co najmniej na 21 dni przed jego terminem.
   7. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane:
    • z inicjatywy Zarządu SL SALOS,
    • na wniosek Komisji Rewizyjnej SL SALOS,
    • na wniosek co najmniej 1/3 łącznej liczby członków SL SALOS.
   8. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwołane przez Zarząd w przeciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 b. Zarząd

   1. Zarząd składa się z 3-7 członków z wyboru oraz urzędu Sekretarz - powołany przez Zarząd na wniosek Prezesa.
   2. W skład Zarządu wchodzą z wyboru na Walnym Zebraniu:

·        prezes

·        1-2 wiceprezesów

·        skarbnik

·        członkowie.

Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na 3-letnią kadencję.

   1. Do kompetencji Zarządu należy wykonywanie uchwał Walnego Zebrania oraz kierowanie bieżącą działalnością SL SALOS, a w szczególności:

a.       reprezentowanie SL SALOS oraz działanie w jego imieniu,

b.      uchwalanie planów działania oraz budżetu,

c.       zarządzanie majątkiem i funduszami SL SALOS,

d.      uchwalanie regulaminów dotyczących pracy Zarządu,

e.       przyjmowanie chętnych w poczet członków SL SALOS zwykłą większością głosów w drodze uchwały,

f.        zatwierdzanie ramowego kalendarza sportowo - turystycznego,

g.       zatwierdzanie sprawozdania Prezesa przygotowanego na Walne Zebranie,

h.       zawieszanie członków SL SALOS za działalność niezgodną z prawem i Statutem SL SALOS.

4. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się nie rzadziej niż jeden raz na trzy miesiące. Raz w roku posiedzenie powinno odbyć się z udziałem wszystkich członków SL SALOS.

c.       Komisja Rewizyjna

   1. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie w liczbie 3-4 osób.
   2. Spośród siebie członkowie Komisji wybierają przewodniczącego i sekretarza.
   3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

§         kontrolowanie całokształtu działalności SL SALOS ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej i bieżącej pracy Zarządu,

§         przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu,

§         przedkładanie Zarządowi wniosków i zaleceń wynikających z kontroli,

§         uchwalanie regulaminów działalności Komisji i przedstawianie ich do zatwierdzenia na Walnym Zebraniu,

§         przedstawianie Walnemu Zebraniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi w całości lub jego członkom.

   1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek może brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
   2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami władz wykonawczych SL SALOS.

Rozdział 5
Wyróżnienia i kary.

par. 12

 1. Nieprzestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów oraz zarządzeń władz SL SALOS, naruszenie zasad współżycia społecznego, działanie na szkodę SL SALOS stanowi przewinienie dyscyplinarne.
 2. Sprawy przewinień dyscyplinarnych rozpatruje Zarząd i może wymierzyć następujące kary:
  • upomnienie
  • naganę
  • zawieszenie w prawach członkowskich
  • zakaz pełnienia funkcji we władzach SL SALOS na czas określony
  • wykluczenie z szeregów SL SALOS.
 3. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje regulamin uchwalony przez Zarząd.
 4. Szczegółowy tryb postępowania dyscyplinarnego określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Walne Zebranie.

Rozdział 6
Majątek i fundusze SL SALOS.

par. 13

 1. Majątek i fundusze SL SALOS stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusz SL SALOS składają się:
  1. składki członkowskie,
  2. dotacje kościelne,
  3. darowizny, zapisy i spadki,
  4. dochody z majątku,
  5. dochody z działalności gospodarczej,
  6. dochody ze zbiórek publicznych i imprez
  7. dotacje budżetowe
  8. pozabudżetowe subwencje
  9. inne wpływy

Rozdział 7
Sprawy organizacyjne.

 1. W imieniu Zarządu umowy, zobowiązania i pełnomocnictwa w porozumieniu ze sobą może podpisywać jedna z następujących osób:
  - prezes
  - wiceprezes 1
  - wiceprezes 2
  - skarbnik
  Przy założeniu, że wszystkie 
  operacje finansowe (przelewy bankowe, wypłaty gotówki z konta itp.) będą zatwierdzone przynajmniej przez dwie z tych osób w dowolnym połączeniu.
 2. Wybory do władz SL SALOS odbywają się w głosowaniu tajnym. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów nie ujęte w Statucie określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie SL SALOS.
 3. Uchwały wszystkich władz SL SALOS są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem spraw, o których Statut stanowi inaczej.
 4. W przypadku ustąpienia w czasie kadencji członka władz SL SALOS władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 członków pochodzących z wyboru.
 5. W przypadku zmniejszenia się liczby członków władz o więcej niż 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru, należy w terminie do 3 miesięcy dokonać ponownego wyboru.
 6. W przypadku ustąpienia lub niemożności pełnienia funkcji prezesa Zarząd powierza pełnienie funkcji innemu członkowi Zarządu pochodzącemu z wyboru na czas do następnych wyborów władz.

Rozdział 8
Zmiany Statutu i rozwiązanie SL SALOS.

par. 14

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu SL SALOS podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwałę o rozwiązaniu SL SALOS podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania.
 3. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu SL SALOS przez kompetentne władze, majątek stowarzyszenia staje się majątkiem SALOS, a dysponuje nim Zarząd Inspektorialny.
 4. Uchwała Walnego Zebrania o przeznaczeniu majątku podlega zatwierdzeniu przez właściwą władzę rejestrującą.  

Poprawiony: poniedziałek, 18 stycznia 2010 22:56
 

Centrum Wolontariatu

Reklama

TABELA SLATS

Lp. Nazwa drużyny Mecze Pkt +
1. Parkiety Jabłoński 0 0
2. Rozbicki Transport 0 0
3. Firemen 0 0
4. Salon Plaża 0 0
5. Amators Team 0 0
6. Evening Strom 0 0
7. Salos Family 0 0

 

Tabela ALPS

Lp. Nazwa drużyny Mecze Pkt +
1. Axan Firemen 5 13
2. Husaria Skrzeszew 5 13
3. Rogów 5 9
4. MKS Kosów Lacki 5 7
5. Zorza Sterdyń 5 3
6. WG Team 5 0

 

Nasi partnerzy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama